Logo Background RSS

ไอซีทีระดมทัพเร่งขุน ศูนย์ไอซีทีชุมชน หลังพบเดินหน้า90%

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 27th, 2011

  กระทรวงไอซีที รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการสำรวจ ประเมิน และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของประเทศไทย หวังระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ฯไอซีทีชุมชน…เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการสำรวจ ประเมิน และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของประเทศไทย ในกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ว่า ภายหลังจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลศูนย์ฯ โดยการสำรวจ สอบถาม และสัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ฯ ผู้ดูแลศูนย์ฯ และประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 279 ศูนย์ ทำให้ทราบว่า ศูนย์ฯ โดยส่วนใหญ่ประมาณ 90% สามารถดำเนินงานรวมทั้งบริหารจัดการได้ดี และผลสำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อศูนย์ฯ ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน จะมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 10%เท่านั้น ที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ในอนาคต“กระทรวงฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ชุมชน และจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง คือ การบูรณาการศูนย์ฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน เช่น การสนับสนุนด้านเกษตรกรรม โดยให้ใช้เป็นช่องทางเช็คราคาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในลักษณะออนไลน์และออฟไลน์  รวมถึงการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น โดยกระทรวงฯ จะร่วมประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการต่อไป” รองปลัดไอซีที กล่าวนายธานีรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของศูนย์ฯ ที่ยังพบปัญหาการดำเนินงานและการบริหารจัดการในบางด้าน กระทรวงฯ จะร่วมคิด และพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ฯ อย่างมีระบบ และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับศูนย์ที่ประสบกับปัญหาจนไม่สามารถดำเนินการได้ พยายามค้นหาวิธีรวมถึงแนวทางในการสนับสนุนเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงาน การวางแผนในการสร้าง และขยายกลุ่มผู้ใช้บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานได้ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ดูแลศูนย์ฯ และสมาชิกในชุมชนที่จะช่วยกันวิเคราะห์ถึงความสำเร็จ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามาจากปัจจัยใด เพื่อร่วมมือกับกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ (ร่าง) ผลการสำรวจดังกล่าว โดยได้เชิญผู้ดูแลศูนย์ฯ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 120 คนเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมฯ นี้ กระทรวงฯ จะนำมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ จะจัดตั้งขึ้นใหม่ต่อไป

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/tech/159176

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.