Logo Background RSS

ทฤษฎีการแนบติด (Attachment Theory) เข้าสู่บัณฑิตศึกษา

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 25th, 2011

  อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่า “เสียอารมณ์” หรือ “ขาดเมตตา” ด้วยการใช้มาตรการเคร่งครัดกับศิษย์ในความดูแลที่มี “พฤติกรรมแปลก ๆ” เช่น มีการขอเข้าพบบ่อยเกินความจำเป็น ไม่กล้าตัดสินใจแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย ปกปิดความผิด ลอกเลียนงานผู้อื่น โยนความผิดให้พ้นตัว ขาดความประณีต หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ต่อต้าน ดื้อ ถือดี ไม่ทำตามคำแนะนำ หรือบางคนหลีกหนีหายหน้าไปนานมากจึงจะมาพบสักครั้ง รวมทั้งขาดความแม่นยำทางวิชาการ ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า ศิษย์เหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ “ทฤษฎีการแนบติด” หรือ “Attachment Theory” ที่ทำให้พวกเขาเป็นแบบนั้นนักวิจัยจาก Western Michigan University และ University of Toledo ได้ทำการศึกษาโดยการทำการสำรวจกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 109 คนที่มาขอคำปรึกษาในฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัยพบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถในการรักษาครอบครัวให้อยู่ได้อย่างปกติสุข มั่นคงและหวานชื่น (Secure Family and Romantic) เป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีความสุขEric M. Sauer รองศาสตราจารย์ด้านแนะแนวของ Western Michigan University เป็นผู้หนึ่งในนักวิจัยที่ค้นพบความสัมพันธ์นี้และให้ความเห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถใช้ประโยชน์และเรียนรู้ได้จากการค้นพบนี้ นักวิจัยท่านนี้ยังให้ข้อเสนอแนะอีกว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ความสำคัญกับ “ทฤษฎีการแนบติด (Attachment Theory)” ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแบบแผนความสัมพันธ์ กำหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพให้กับศิษย์ในความดูแลเหล่านั้น การให้คำปรึกษากับศิษย์ในความดูแลจึงควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะของศิษย์ในความดูแลแต่ละคนความหมายของทฤษฎีการแนบติด (Attachment Theory)John Bowlby ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ “ทฤษฎีการแนบติด” และ Mary Ainsworth เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้เริ่มต้นศึกษาทฤษฎีนี้ ได้อธิบายว่า ทฤษฎีการแนบติดเริ่มตั้งแต่ในวัยทารกและต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดเมื่อตาย โดยมีระบบการควบคุมพฤติกรรมซ่อนอยู่ภายใน (สันดาน) ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการมีชีวิตอยู่และสืบสานเผ่าพันธุ์ต่อไป ระบบการแนบติดและการแสดงออกของพฤติกรรมเป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีการแนบติดการแนบติด (Attachment) ในทฤษฎีนี้หมายถึง การได้รับแบบแผนการดูแลตนเองตั้งแต่เยาว์ และยึดถือเอามา “แนบติด” ใช้เป็นแนวทางของการแสดงพฤติกรรมและการใช้ชีวิตในระยะต่อ ๆ ไป โดยเกิดเป็นระบบการควบคุมพฤติกรรมขึ้นในตัวตน ซึ่งพัฒนาต่อไปสู่ภาวะ “Strange Situation” หรือ ภาวะแปลก ๆ ของพฤติกรรมประกอบไปด้วย 3 อย่างได้แก่ การปกป้อง (Secure) การหลีกเลี่ยง (Avoidant) และ การต่อต้าน (Resistant)การปกป้อง (Secure) เป็นภาวะที่ทารกได้รับการดูแลจากแม่ ซึ่งแม่จะเป็นผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ให้ความรัก ปกป้องและดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงดูของแม่มีอิทธิพลสำคัญต่อภาวะพฤติกรรมแปลก ๆ ที่เกี่ยวกับการปกป้อง หรือรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตการหลีกเลี่ยง (Avoidant) เป็นภาวะที่ทารกมีพฤติกรรมที่ไม่ต้องการอยู่ใกล้กับแม่ หรือห่างจากแม่ และแม่เป็นผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมแปลก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยง หลบหนี หรือปฏิเสธเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตการต่อต้าน (Resistant) เป็นภาวะที่ทารกมีแนวโน้มที่อยากจะอยู่ใกล้ ๆ แม่ แต่แม่เป็นผู้ที่ต้องการห่างจากทารกบ้างเป็นบางเวลา การที่แม่ไม่สามารถให้ความดูแลอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม่จึงถูกจัดว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแปลก ๆ ในแบบแผนการต่อต้าน ดื้อรั้น ก้าวร้าว หรือการต่อสู้เอาชนะเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตภาวะของการเกี่ยวข้องกับ “สิ่งแปลก ๆ” หรือ “พฤติกรรมแปลก ๆ” หรือ “Strange Situation” จึงเป็นประเด็นทางจิตวิทยาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาในสังคมไทยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในบริบทของสังคมไทยนั้นแตกต่างกับสังคมอเมริกัน นักศึกษาในสังคมอเมริกันมีแบบแผนการถูกเลี้ยงดูมาในบริบทของสังคมที่มี “ความเหินห่าง” หรือ “มีระยะห่าง” เนื่องจากประชากรมีจำนวนมากและหลากหลาย เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มีระเบียบแบบแผนที่เคร่งครัด มีกฎหมายคุ้มครองและรองรับเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อย่างได้ผล ในขณะที่สังคมไทยมีประชากรน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา ความหลากหลายน้อยกว่า “มีความใกล้ชิด” และเป็นสังคมที่คำสั่งสอนของพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยทุกศาสนาอย่างมากโดยเฉพาะ “ความเมตตา” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “พรหมวิหาร 4” ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีในสังคมไทยนั้นจะมีพฤติกรรมการดูแลศิษย์ในที่ปรึกษาโดยใช้หลักของ “พรหมวิหาร 4” เสมอผลการศึกษาของ Eric M. Sauer ที่เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้คำปรึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมของศิษย์ และเข้าใจกับพฤติกรรมที่แปลก ๆ ของศิษย์เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่าการให้คำปรึกษาโดยยึดแบบแผนอย่างเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น สร้างปัญหาให้กับศิษย์ในความดูแลอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น คณาจารย์ในคณะวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอย่างสูง แต่อาจไม่เข้าใจลักษณะความเป็นมนุษย์ของศิษย์ตนเอง และอาจไม่ใส่ใจกับพฤติกรรมที่แปลก ๆ ของศิษย์ มุ่งหวังสร้างสมรรถนะหรือความสามารถทางวิชาการเป็นสำคัญ และไม่ต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แปลก ๆ เหล่านั้น เพราะถือว่าไม่ใช่ภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปรียบเสมือนไม้แก่ที่ดัดยากแล้ว ไม่ต้องการแก้ไขพฤติกรรมแปลก ๆ เหล่านั้นให้เปลืองเวลาอีก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถเอาชนะหรือต่อสู้กับความเคร่งครัดตามแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดไว้ จึงอาจต้องออกกลางคัน ไม่จบการศึกษา หรือมีความทุกข์กับการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมากในขณะเดียวกันบางคนที่มีพฤติกรรมแปลก ๆ สามารถอดทน หลุดรอด ผ่านพ้นไปได้ จึงทำให้เกิดมีจำนวนผู้จบการศึกษาที่มีพฤติกรรมที่แปลก ๆ จำนวนหนึ่งให้พบเห็นอยู่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ บางท่านเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี เขาเหล่านั้นยิ่งแสดงความแปลก ๆ นั้นอย่างมั่นใจมากขึ้นเมื่อตนได้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณวุฒิระดับสูง หรือมีคำนำหน้าเรียกว่า “ด๊อกเตอร์” (ดอกเตอร์หรือ Doctor หรือDr. ตามพจนานุกรม)ติดตัวออกไปเป็นเครื่องเสริมความมั่นใจในความแปลก ๆ นั้นด้วยสรุปการทำความเข้าใจกับ “ทฤษฎีการแนบติด” หรือ Attachment Theory นั้นเป็นการสนับสนุนการใช้พรหมวิหาร 4 ที่สังคมไทยได้ใช้มานานแล้ว เช่น ความเมตตา ความยืดหยุ่น และ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ล้วนเป็นข้อคิด ข้อเตือนใจให้กับผู้บริหาร ผู้ปกครอง รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสำเร็จหรือการไม่สำเร็จการศึกษาของผู้เรียนอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหลายควรทำคือ ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี และแก้ไข “พฤติกรรมแปลก ๆ” นั้น “อย่างแยบยล” จะทำให้สังคมไทยมีจำนวนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต หรือ “ด๊อกเตอร์” ที่มี “พฤติกรรมแปลก ๆ” นั้นน้อยลงรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/edu/157530

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.