Logo Background RSS

ขนส่ง เตือนพวกใช้ทะเบียนรถผิด มีโทษปรับไม่เกิน 2 พัน

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 25th, 2011

  ขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง มีความผิด โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท… นายเฉลิมไท ญาณภิรัต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถบางรายนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น HA – 753 THAILAND หรือ 3K-201 THAILAND ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับติดรถที่ขออนุญาตนำไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและกวางสี) เป็นการชั่วคราวมาใช้ในประเทศไทย โดยที่เจ้าของรถไม่ถอดแผ่นป้ายดังกล่าวออก ซึ่งที่ถูกต้องเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทย มาติดแทนให้เรียบร้อยโดยการฝ่าฝืนดังกล่าวมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สั่งทำเองตามร้านทั่วไป จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท และอาจมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกด้วย ทั้งนี้หากแผ่นป้ายชำรุดหรือสูญหาย ควรติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนจากกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง นายเฉลิมไท กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงระเบียบการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถ เพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่า ด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยกำหนดให้การนำรถยนต์บรรทุกไปใช้ในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการขนส่งทางถนนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม พรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากกรมการขนส่งทางบกก่อน โดยการนำรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร และรถยนต์บรรทุกไปใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้องมีเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถ ได้แก่ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (พาสปอร์ตรถ) เครื่องหมายแสดงประเทศ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร (ไม่ต้องตรวจสภาพรถ) ใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาอังกฤษเฉพาะผู้มีความประสงค์จะขับรถในต่างประเทศ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนการขอรับเอกสาร และเครื่องหมายกำกับรถ สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ปรากฏชื่อในใบคู่มือจด ทะเบียนรถ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ทั้งนี้การขอรับหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือเครื่องหมายแสดงประเทศแทนฉบับที่ชำรุด หรือสูญหาย กรณีชำรุดต้องแนบฉบับที่ชำรุดประกอบคำขอ กรณีสูญหายต้องมีหลักฐานการรับแจ้งความจากพนักงานสอบสวนหรือให้นายทะเบียน บันทึกถ้อยคำประกอบคำขอด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/eco/157238

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.