Logo Background RSS

การบ้านมากเกินไปทำให้ขาดความประณีต

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 25th, 2011

  ถ้าปริมาณของการบ้านที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในแต่ละวันมีมากเกินกว่าที่จะทำให้เสร็จได้อย่างประณีตและเรียบร้อย ผู้เรียนก็จำเป็นต้องทำเพียงแต่ให้ผ่าน ๆ ไป เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อผลการเรียนและกับผู้สอน ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น นอกจากจะสร้างนิสัยไร้ความประณีตในการทำงานให้กับผู้เรียนแล้วยังสร้างความคับข้องใจให้กับผู้ปกครองบางคนที่บางครั้งต้องมาช่วยบุตรหลานของตนทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาอีกด้วยสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบ้านการที่ผู้เรียนต้องเรียนกับผู้สอนหลายคนในหลายวิชาและในแต่ละรายวิชานั้นผู้สอนก็จะรับผิดชอบต่อการสอนและมุ่งหวังให้การเรียนการสอนในรายวิชาของตนบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ นับเป็นความปรารถนาดี และเป็นความตั้งใจที่ดีมากของผู้สอน แต่ในส่วนของผู้เรียนแล้วต้องรับผิดชอบการเรียนในทุกรายวิชาที่เรียนรวมทั้งงานหรือการบ้านด้วย หากปริมาณการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีจำนวนมากจะทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่มีเวลามากเพียงพอสำหรับการศึกษาค้นคว้า พิจารณาไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ หาความลึกซึ้ง และทำงานหรือการบ้านได้อย่างรอบคอบและประณีตเมื่อต้องทำการบ้านแบบลวก ๆ และบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นนิสัย ซึ่งทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาเหล่านั้นขาดความประณีตในการทำงาน และกลายเป็นคนทำงานแบบลวก ๆ หรือแบบ “ขอไปที” ขอให้ผ่าน ๆ ไปเท่านั้น ไม่มีนิสัยนิยมการค้นคว้า ศึกษาอย่างลึกซึ้ง ใช้วิจารณญาณ พินิจพิเคราะห์ ให้ความประณีตหรือพิถีพิถันกับงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้งานเสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุดด้วยกลวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่ว่าจะถูกหรือผิด นอกจากนั้นยังอาจทำให้มีนิสัยการ “ลอกงานผู้อื่น” หรือ “ลอกการบ้านผู้อื่น” หรือ ลอกมาจาก Internet ที่เรียกว่า “รายงานแบบ Copy and Paste” คือ ไปคัดลอกงานผู้อื่นมาจาก Internet แล้วมา ปะ ๆ ต่อ ๆ กัน ทำให้กลายเป็นงานของตัวเองคุณค่าของความประณีตความประณีตในสังคมเกษตรกรรมแตกต่างจากความประณีตในสังคมอุตสาหกรรม ความประณีตหมายถึง ความละเอียดลออ พิถีพิถัน เป็นความเรียบร้อยและพอเหมาะพอดี และมีความสัมพันธ์กับ “พิกัดความเผื่อ” หรือ “Clearance” ซึ่งเป็นระยะห่างของชิ้นงานทางด้านเครื่องกลที่จะนำมาประกอบกันได้อย่างพอดี ถ้าห่างมากเกินไปจะทำให้ “หลวม” ไม่พอดี ถ้าน้อยเกินไปอาจทำให้ “แน่น” มากเกินกว่าจะทำงานได้ การทำงานในการผลิตชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรมจึงต้องมีความประณีตสูง ซึ่งอาจมีหน่วยของ “พิกัดความเผื่อ” เป็นหนึ่งในล้านของความยาวหนึ่งเมตร ดังนั้นความประณีตจึงมีความสำคัญสำหรับงานการผลิตทางอุตสาหกรรมสำหรับงานทางเกษตรกรรมโดยปกติมีพิกัดความเผื่อสูงกว่า เช่น ระยะห่างระหว่างต้นข้าวที่ชาวนาดำข้าวนั้นอาจมีระยะห่างประมาณ 15-20เซ็นติเมตร ถ้าจะคลาดเคลื่อนไป 1-2เซ็นติเมตร ก็ไม่ทำให้การปลูกข้าวหรือดำนาเสียหายมากนัก ต้นข้าวยังเติบโตได้ แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแปลงนาแต่ละแปลงจะดูไม่สวยงามถ้ามีการดำนาแล้วต้นกล้าไม่สม่ำเสมอมีระยะห่างไม่เท่ากัน เป็นความประณีตอีกแบบหนึ่งของสังคมเกษตรกรรม มิใช่หมายความว่าผู้คนในสังคมอุตสาหกรรมมีความประณีตมากกว่าผู้คนในสังคมเกษตรกรรมความประณีตเป็นพื้นฐานของความสวยงาม เป็นการนำไปสู่การมีสุนทรียะ มีจิตใจที่อ่อนโยน ผู้ที่มีความประณีตในการทำงานนอกจากจะสามารถสร้างผลงานที่ “มีคุณค่าและราคา” ที่สูงมากกว่าคนที่ไร้ความประณีตแล้ว ผู้ที่มีความประณีตเป็นนิสัยหรือคุณลักษณะประจำตัวยังจะเป็นผู้ที่สามารถ “หาความสุข” ให้กับชีวิตตนเองได้ง่ายกว่าผู้ที่มีนิสัย “ไร้ความประณีต” หรือ เป็น “คนหยาบ” อีกด้วย ทั้งนี้เพราะความประณีตเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำให้เกิดความซาบซึ้ง (Appreciation) มองเห็นคุณค่าของความงาม ความอุตสาหะ ความพยายาม ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะผลงานที่เป็นศิลปะ หรือ หัตถกรรม ที่ต้องใช้ความประณีตเป็นพื้นฐานของการทำงานการวัดความเจริญรุ่งเรือง ความมีอารยธรรม หรือ Civilization ของมวลมนุษยชาติหรือชนชาติใดก็ตาม ตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองอย่างหนึ่งที่นำมาใช้คือ ความประณีตในผลงานของคนชนชาตินั้น ถ้าชนชาติใดมีผลงานที่มีความประณีตมากจะได้รับการยอมรับว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยคุณลักษณะ “ไร้ความประณีต”คุณลักษณะที่ผู้สอนควรสร้างให้เกิดกับผู้เรียนนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแล้วคือ ความประณีต สำหรับผู้สอนที่เป็นครู/อาจารย์รุ่นเก่าจะพบกับความคับข้องใจกับคุณลักษณะด้านความประณีตในการทำงานหรือการบ้านของลูกศิษย์ในยุคปัจจุบันที่เติบโตมากับภาวะการณ์ของการแข่งขัน พัฒนาการของเทคโนโลยี และมีชีวิตอยู่ในโลกของ Internet ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและรวมทั้งทำการบ้านด้วย เมื่อต้องการสร้างนิสัยของความประณีตในการทำงานให้กับลูกศิษย์ ผู้สอนอาจจะพบกับความยากลำบาก เพราะนอกจากจะต้องหาวิธีการสอนและกิจกรรมที่จะสามารถสร้างคุณลักษณะของการเป็นคนที่มีความประณีตแล้วยังต้องต่อสู้กับค่านิยมและความคิดแบบ “จานด่วน” ที่ลูกศิษย์ของตนได้รับการปลูกฝังมาจากสภาพชีวิตและสังคมสมัยใหม่อีกด้วยการพิจารณาเลือกหากิจกรรมและการบ้านที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความประณีตนั้น ถ้าผู้เรียนไม่สนใจ “กระบวนการ” ของการทำงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน เพียงแต่ต้องการ “ผลลัพธ์” คือ ทำชิ้นงานให้เสร็จด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่รวดเร็ว ง่าย แบบด่วนได้ โดยไม่ต้องใช้สมอง ความคิด และความประณีตมาก ผู้เรียนส่วนหนึ่งมักจะเลือกใช้กลวิธีนั้น ทำให้ความมุ่งหวังในการสร้างนิสัยหรือคุณลักษณะของความประณีตไม่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนั้นได้ และในทางตรงข้ามกลับให้ “ผลเชิงลบ” เป็นการสร้างคุณลักษณะ “ไร้ความประณีต” ขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนต้องทำงานหรือการบ้านจำนวนมากจากหลายรายวิชา และไม่มีเวลามากเพียงพอสำหรับงานหรือการบ้านของรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น ผู้เรียนต้องรีบเร่งทำให้เสร็จทันเวลา ด้วยเหตุดังกล่าวจะเป็นการสร้างนิสัย “ไร้ความประณีต” ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยที่ผู้สอนไม่ตั้งใจการให้งานหรือการบ้านที่เหมาะสมปริมาณงานหรือการบ้านที่มากเกินไปเกิดจากการไม่ประสานกันของผู้สอนทำให้การมอบหมายงานของผู้สอนเป็นลักษณะต่างคนต่างทำและให้ความสำคัญกับรายวิชาของตนเป็นสำคัญ ทำให้มีภาระงานหรือการบ้านตกกับผู้เรียนมาก บางครั้งเกิดความซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น การที่จะทำให้ผู้สอนได้มีโอกาสประสานกันเพื่อหาความพอดีของงานหรือการบ้านให้กับผู้เรียนจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การดำเนินการโดยการให้ผู้สอนมาพบกันและพูดคุยกันนั้นมีความเป็นไปได้น้อยและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่จะเป็นไปได้ การใช้เทคโนโลยีจึงน่าจะเป็นคำตอบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการ จะช่วยให้มีการวางแผนและมอบหมายงานให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและไม่สร้างภาระงานหรือการบ้านให้ผู้เรียนมากเกินไปจนทำให้คุณภาพของงานไม่ดีและขาดความประณีต ระบบการจัดการนี้ควรนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนและการมอบหมายงานหรือการบ้านกับผู้เรียน ผู้สอนและผู้เรียนจะได้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการกิจกรรม การทำงานหรือการบ้านและการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมสรุปงานหรือการบ้านที่มากเกินไปไม่ส่งเสริมคุณลักษณะของความประณีต นอกจากนั้นยังอาจจะสร้างนิสัยของความไร้ระเบียบ ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจ “กระบวนการทำงาน” หวังให้ได้เพียง “ผลลัพธ์” ที่พอผ่าน ๆ ไปเท่านั้น ความประณีตเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูง การสร้างผลผลิตและบริการที่ขาดความประณีตนอกจากจะเป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการแล้วยังไม่สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการอีกด้วยการขาดความประณีตจะทำให้ได้สินค้าและบริการมีคุณภาพต่ำ ราคาถูก แสดงถึงรสนิยม และอารยธรรม หรือ Civilization ของชาติพันธ์นั้น ๆ การปลูกฝังความประณีตให้กับพลเมืองของชาติ สามารถเริ่มต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และการให้งานหรือการบ้านในปริมาณที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาสำหรับการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดทำงานหรือการบ้านอย่างประณีต ใช้จินตนาการ ใช้ความคิด และพิถีพิถันกับผลงานของตน สร้างความตระหนักในคุณค่าและซาบซึ้งในผลงาน เป็นการยกระดับรสนิยมและส่งเสริมอารยธรรม หรือ Civilization ให้กับชาติพันธ์มนุษย์ ที่เรียกว่า “คนไทย” ต่อไป.ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/edu/155490

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.